Stamtra 02.6 8 7 6 5 stamtra 8.346 stamtra 8.349 stamtra 8.345 stamtra 8.347 stamtra 8.348 stamtra 8.350 stamtra 8.351