Stamtra 0,00 5 4 3 2 stamtra 5.9 stamtra 5.11 stamtra 5.12 stamtra 5.13 stamtra 5.14 stamtra 5.15 stamtra 5.16